U0201 CPU PDA A8 iPhone 6

U0201 CPU PDA A8 iPhone 6.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0201 CPU PDA A8 iPhone 6 :

U0201 CPU PDA A8 iPhone 6
U0201 CPU PDA A8 iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.