U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus

U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus.

Các lỗi do U2403 gây ra.

  1. Phần mềm kiểm tra áp suất máy hoạt động sai.
  2. Chưa thấy lỗi ở thực tế

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus :

U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus
U2403 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 7 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.