U2101 IC xạc iPhone 7 Plus

U2101 IC xạc iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC U2101 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2101 IC xạc iPhone 7 Plus :

U2101 IC xạc iPhone 7 Plus
U2101 IC xạc iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở u2101
Bảng tổng trở u2101

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.