Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U2204 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6

U2204 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6.

Các lỗi do U2204 gây ra.

  1. Phần mềm kiểm tra áp suất máy hoạt động sai.
  2. Chưa thấy lỗi ở thực tế

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2204 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6 :

phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6
phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6

Leave a Reply