U_MBPAD IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6

U_MBPAD IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6.

Các lỗi do U_MBPAD gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng 3G 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_MBPAD IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6 :

U_MBPAD IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6
U_MBPAD IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.