U3010 IC quản lý cảm biến iPhone 6S

U3010 IC quản lý cảm biến iPhone 6S.

Các lỗi do U3010 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có các cảm biến iPhone 6S.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3010 IC quản lý cảm biến iPhone 6S :

U3010 IC quản lý cảm biến iPhone 6S
U3010 IC quản lý cảm biến iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.