U5660 IC đèn màn hình iPhone 8 plus

U5660 IC đèn màn hình iPhone 8 plus nhiệm vụ quản lý đèn led nền của màn hình iPhone 8 plus. iPhone 8 Plus có 2 ic đèn ic này lỗi gây mất nửa bên đèn

Các lỗi do IC U5660 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất nửa bên đèn màn hình, không sáng hoặc sáng mờ.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5660 IC đèn màn hình iPhone 8 plus :

U5660 IC đèn màn hình iPhone 8 plus
U5660 IC đèn màn hình iPhone 8 plus
Bảng tổng trở U5660
Bảng tổng trở U5660

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.