PA LB E công suất phát sóng băng tần thấp iPhone X

PA LB E công suất phát sóng băng tần thấp iPhone X.

Các lỗi do PA LB E gây ra.

  1. Mất sóng.
  2. hao pin dòng sơ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn PA LB E công suất phát sóng băng tần thấp iPhone X:

Sơ đồ công suất sóng băng tần thấp iphone x
Sơ đồ công suất sóng băng tần thấp iphone x

Tổng trở PA LB E iPhone X.

Tổng trở PA LB E
Tổng trở PA LB E

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.