LBPA_RF công suất băng tần thấp iPhone 7

LBPA_RF công suất băng tần thấp iPhone 7.

Các lỗi do LBPA_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 3G 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn LBPA_RF công suất băng tần thấp iPhone 7 :

LBPA_RF công suất băng tần thấp iPhone 7
LBPA_RF công suất băng tần thấp iPhone 7
Bảng tổng trở LBPA RF
Bảng tổng trở LBPA RF

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.