U4020 IC cấp áp đèn màn hình iPhone 6S

U4020 IC cấp áp đèn màn hình iPhone 6S nhiệm vụ quản lý đèn led nền của màn hình iPhone 6.

Các lỗi do IC U4020 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất đèn màn hình, không sáng hoặc sáng mờ.
  4. Gây lỗi ngủ sâu.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4020 IC cấp áp đèn màn hình iPhone 6S :

U4020 IC cấp áp đèn màn hình iPhone 6S
U4020 IC cấp áp đèn màn hình iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.