U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone X

U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone X .

Các lỗi do IC U4400 gây ra.

  1. Face ID không hoạt động được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone X :

U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone X
U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone X
Bảng tổng trở U4400
Bảng tổng trở U4400

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.