U4500 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6S

U4500 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6S.

Các lỗi do IC U4500 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không xạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4500 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6S:

U4500 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6
U4500 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.