U_PMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 6S

U_PMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 6S.

Các lỗi do IC U_PMU_RF gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, mất imei, mất sóng, mất vi trình model.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_PMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 6S :

U_PMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 6S
U_PMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.