Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J4200 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S

J4200 Socket màn hình cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S.

Các lỗi do J4200 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4200 Socket màn hình cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S :

J4200 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S 2
Mạch cảm ứng
Mạch cảm ứng

Leave a Reply