J6400 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 8 Plus

J6400 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 8 Plus.

Các lỗi do Socket J6400 gây ra.

  1. Không xạc, không nhận cáp, lỗi tai nghe, không rung, không chuông, thu âm không mic.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J6400 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 8 Plus :

J6400 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 8 Plus
J6400 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở socket J6400
Bảng tổng trở socket J6400

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.