U_BB_RF CPU baseband iPhone 6S

U_BB_RF CPU baseband iPhone 6S.

Các lỗi do U_BB_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng, không dịch vụ.
  2. Không Active được do mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_BB_RF CPU baseband iPhone 6S :

U_BB_RF CPU baseband iPhone 6S
U_BB_RF CPU baseband iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.