Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U0600 CPU PDA A9 iPhone 6S

U0600 CPU PDA A9 iPhone 6S.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0600 CPU PDA A9 iPhone 6S :

Bảng tổng trở trên main CPU A9
Bảng tổng trở trên main CPU A9
Đóng CPU vào main đo tổng trở trên lưng CPU
Đóng CPU vào main đo tổng trở trên lưng CPU

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.