U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S

U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S.

Các lỗi do IC U_EPRM_RF gây ra.

  1. Mất vi trình modem.
  2. Không active được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S :

U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S
U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.