M5500 tổng hợp các cuộn dây khuyếch đại và IC semi eeprom iPhone 8 Plus

M5500 tổng hợp các cuộn dây khuyếch đại và IC semi eeprom iPhone 8 Plus.

Các lỗi do IC M5500 gây ra.

  1. Lỗi gây mất nguồn mất hết tính năng nào sử dụng cuộn dây khuyếch đại bên trong.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M5500 tổng hợp các cuộn dây khuyếch đại và IC semi eeprom iPhone 8 Plus :

M5500 tổng hợp các cuộn dây khuyếch đại và IC baseband eeprom iPhone 8 Plus
M5500 tổng hợp các cuộn dây khuyếch đại và IC semi eeprom iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở M5500
Bảng tổng trở M5500

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.