Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6

U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6.

Các lỗi do U_WFR_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6 :

U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6
U_WFR_RF IC trung tần nhỏ iPhone 6

Leave a Reply