Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U1901 IC la bàn iPhone 6

U1901 IC la bàn iPhone 6.

Các lỗi do U1901 gây ra.

  1. Vào la bàn không được.
  2. Chạm gây hao pin dòng thứ cấp.
  3. Thỉnh thoảng gây lên táo treo.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1901 IC la bàn iPhone 6 :

U1901 IC la bàn iPhone 6
U1901 IC la bàn iPhone 6

Leave a Reply