XCVRO_RF IC trung tần lớn iPhone 7

XCVRO_RF IC trung tần lớn iPhone 7.

Các lỗi do XCVRO_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn XCVRO_RF IC trung tần lớn iPhone 7 :

XCVRO_RF IC trung tần lớn iPhone 7
XCVRO_RF IC trung tần lớn iPhone 7
Bảng tổng trở XCVRO
Bảng tổng trở XCVRO

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.