Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6

J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6.

Các lỗi do J2019 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6 :

J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6
J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6

Leave a Reply