J3001_RF khay sim iPhone 6S Plus

J3001_RF khay sim iPhone 6S Plus.

Các lỗi do IC J3001_RF gây ra.

  1. Không nhận thẻ sim.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3001_RF khay sim iPhone 6S Plus :

J3001_RF khay sim iPhone 6S Plus
J3001_RF khay sim iPhone 6S Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.