U3020 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6S Plus

U3020 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6S Plus.

Các lỗi do U 3020 gây ra.

  1. Phần mềm kiểm tra áp suất máy hoạt động sai.
  2. Chưa thấy lỗi ở thực tế

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3020 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6S Plus :

U3020 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6S Plus
U3020 IC phosphorus sensor cảm biến khí áp suất iPhone 6S Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.