J4200 Socket màn hình cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S Plus

J4200 Socket màn hình cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S Plus.

Các lỗi do J4200 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4200 Socket màn hình cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S Plus :

J4200 Socket màn hình cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S Plus
J4200 Socket màn hình cảm ứng và đèn màn hình iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở j4200
Bảng tổng trở j4200

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.