Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

Sơ đồ khối điện áp PDA iPhone 6S Plus SMB

sơ đồ khối nguồn PDA 3D iPhone 6S Plus
sơ đồ khối nguồn PDA 3D iPhone 6S Plus