Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Sơ đồ khối điện áp PDA iPhone 6S Plus SMB

sơ đồ khối nguồn PDA 3D iPhone 6S Plus
sơ đồ khối nguồn PDA 3D iPhone 6S Plus