U3010 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S Plus

U3010 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S Plus.

Các lỗi do U3010 gây ra.

  1. Màn hình không xoay ngang xoay dọc được như ý muốn.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3010 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S Plus :

U3010 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S Plus
U3010 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở U3010
Bảng tổng trở U3010

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.