J3100 socket quản lý cam trước, micro, loa, cảm biến iphone 6S Plus

J3100 socket quản lý cam trước, micro, loa, cảm biến iphone 6S Plus.

Các lỗi do IC J3100 gây ra.

  1. Hao pin, treo táo, cam lỗi, loa không nghe, gọi facetime mất micro.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3100 socket quản lý cam trước, micro, loa, cảm biến iphone 6S Plus :

J3100 socket quản lý cam trước, micro, loa, cảm biến iphone 6S Plus
J3100 socket quản lý cam trước, micro, loa, cảm biến iphone 6S Plus
Bảng tổng trở j3100
Bảng tổng trở j3100

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.