U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S Plus

U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S Plus.

Các lỗi do IC U_EPRM_RF gây ra.

  1. Mất vi trình modem.
  2. Không active được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S Plus :

U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S Plus
U_EPRM_RF IC baseband eeproom iPhone 6S Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.