U2300 IC xạc iPhone 6S Plus

U2300 IC xạc iPhone 6S Plus.

Các lỗi do IC U2300 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2300 IC xạc iPhone 6S Plus :

 U2300 IC xạc iPhone 6S Plus
U2300 IC xạc iPhone 6S Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.