U3800 IC quản lý rung taptic engine iPhone 6S Plus

U3800 IC quản lý rung taptic engine iPhone 6S Plus .

Các lỗi do IC U3800 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3800 IC quản lý rung taptic engine iPhone 6S Plus :

 U3800 IC quản lý rung taptic engine iPhone 6S Plus
U3800 IC quản lý rung taptic engine iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở U3800
Bảng tổng trở U3800

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.