J3200 Socket camera sau iPhone 6S Plus

J3200 Socket camera sau iPhone 6S Plus.

Các lỗi do Socket J3200 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3200 Socket camera sau iPhone 6S Plus :

J3200 Socket camera sau iPhone 6S Plus
J3200 Socket camera sau iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở J3200
Bảng tổng trở J3200

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.