J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus

J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus gồm 2 camera 1 gốc rộng wide và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J4501 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus :

J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus
J4501 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở J4501
Bảng tổng trở J4501

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.