J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7 Plus

J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7 Plus.

Các lỗi do J4502 gây ra.

  1. Không lên màn hình.
  2. Không sáng đèn màn hình. Sáng một bên đèn màn hình.
  3. Cảm ứng liệt.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7 Plus :

J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7 Plus
J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở J4502
Bảng tổng trở J4502

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.