J4600 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông tai nghe iPhone 6S Plus

J4600 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông tai nghe iPhone 6S Plus.

Các lỗi do Socket J4600 gây ra.

  1. Không xạc, không nhận cáp, lỗi tai nghe, không rung, không chuông, thu âm không mic.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4600 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông tai nghe iPhone 6S Plus :

J4600 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông tai nghe iPhone 6S Plus
J4600 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông tai nghe iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở socket J4600
Bảng tổng trở socket J4600

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.