U4000 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 6S Plus

U4000 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 6S Plus nhiệm vụ cấp áp cho màn hình hiển thị và cấp áp cho phần cảm ứng màn hình iPhone 6S.

Các lỗi do U4000 gây ra.

  1. Không hiển thị màn hình, không lên gì hoặc chỉ lên đèn nền không có hình.
  2. Cảm ứng lag chập chờn, kén màn nếu thiếu áp.
  3. Mất nguồn nếu chạm.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4000 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 6S Plus :

U4000 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 6S Plus
U4000 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở U4000
Bảng tổng trở U4000

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.