Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S Plus

U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S Plus nhiệm vụ kích hoạt wifi và bluetooth.

Các lỗi do U5200_RF gây ra.

  1. Không bật được Wifi.
  2. Không bật được Bluetooth.
  3. Mất nguồn hoặc hao pin nếu chạm. Báo nhiệt độ cao tắt máy

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S Plus :

U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S Plus
U5200_RF IC wifi bluetooth iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở U5200
Bảng tổng trở U5200
Bảng tổng trở U VOX
Bảng tổng trở U VOX

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.