J4100 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, nút home iphone 6S Plus

J4100 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, nút home iphone 6S Plus.

Các lỗi do J4100 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4100 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, nút home iphone 6S Plus :

J4100 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, nút home iphone 6S Plus
J4100 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, nút home iphone 6S Plus

BUTTON_MENU_KEY_CONN_L: Quản lý phím bấm home vật lý. Còn các đường còn lại là của Vân tay ” Toucd ID “.

Bảng tổng trở socket j4100
Bảng tổng trở socket j4100

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.