U3600 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 8 Plus

U3600 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 8 Plus.

Các lỗi do U3600 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có xoay màn hình ngang dọc iPhone 8 Plus.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3600 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 8 Plus :

U3600 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 8 Plus
U3600 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở U3600
Bảng tổng trở U3600

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.