Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7

NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7.

Các lỗi do IC NFC_RF gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7 :

NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7
NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7

Leave a Reply