U DSM RF iPhone 6

U DSM RF iPhone 6.

Các lỗi do U DSM RF gây ra.

  1. ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U DSM RF iPhone 6 :

U DSM RF
U DSM RF

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.