U_QPT_RF: Quản Lý Nguồn Điện Cung Cấp Cho Các Phần Công Suất Phát Sóng

U_QPT_RF IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6S.

Các lỗi do IC U_QPT_RF gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn, mất 2G hoặc 3G.
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_QPT_RF IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6S :

U_QPT_RF IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6S
U_QPT_RF IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.