U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6S

U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6S.

Các lỗi do U_2GPA_RF gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng 2G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6S :

U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6S
U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.