J4000 socket ống kính camera tele iPhone XS

J4000 socket ống kính camera tele iPhone Xs. iPhone Xs gồm 2 camera 1 gốc rộng wide và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J4000 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4000 socket ống kính camera tele iPhone XS :

J4000 socket ống kính camera tele iPhone XS
J4000 socket ống kính camera tele iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.