J4701 Socket quản lý phím volume lên xuống gạt rung 6S Plus

J4701 Socket quản lý phím volume lên xuống gạt rung 6S Plus.

Các lỗi do Socket J4701 gây ra.

  1. Các phím vật lý lên xuống gạt rung lỗi.
  2. Micro quay phim camera sau lỗi.
  3. Đèn flash lỗi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4701 Socket quản lý phím volume lên xuống gạt rung 6S Plus :

J4701 Socket quản lý phím volume lên xuống gạt rung 6S Plus
J4701 Socket quản lý phím volume lên xuống gạt rung 6S Plus
Bảng tổng trở J4701
Bảng tổng trở J4701

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.