U3030 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S

U3030 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S.

Các lỗi do U3030 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có xoay màn hình ngang dọc iPhone 6S.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3030 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S :

U3030 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S
U3030 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.