U1500 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone 6S

U1500 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone 6S.

Các lỗi do IC U1500 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, treo cáp đĩa, Restore lỗi 4013, lỗi 9, không nhận cáp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1500 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone 6S :

U1500 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone 6S
U1500 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone 6S
Bảng tổng trở U1500
Bảng tổng trở U1500

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.