Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6

U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6.

Các lỗi do U2205 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có xoay màn hình ngang dọc iPhone 6.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6 :

U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6
U2205 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 6