U_VLBPAD IC công suất sóng iPhone 6

U_VLBPAD IC công suất sóng iPhone 6.

Các lỗi do U_VLBPAD gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_VLBPAD IC công suất sóng iPhone 6 :

U_VLBPAD IC công suất sóng iPhone 6
U_VLBPAD IC công suất sóng iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.